กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
     คู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555