Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร


มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

สถานที่ตั้ง
(4) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

- ยังไม่มีการประกาศของคณะกรรมการ -

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

นโยบายและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2555-2558

แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2556-2559(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13 (1) แผนงานบูรณาการ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ-แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

1.สัญญาตามกฏหมาย

 

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

2.สัญญาอื่น ๆ, สัญญารักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

มติคณะรัฐมนตรี
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศสอบราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
 

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556

Link โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556

 

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
 

คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลที่เปิดเผยได้

ข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinfo_law