W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
Visit Day "My Little Farm" โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นเมื่อวันที่ 7 เมษายน  2553  นายประสพสิน  แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน Visit Day  “My Little Farm”  ณ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนางสุภชาดา  เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  พร้อมด้วยนายประมาณ ประสานพันธ์  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นำเด็กนักเรียนและชาวบ้านจากตำบลตระกาศ
เข้าร่วมต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดงาน

        สำหรับการเยือนโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้ารอบ 10 ทีม
My Little Farm หรือ ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรในครั้งนี้  รองอธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว รวมถึง
ผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่  นายวิบูลย์ แก้ววรรณา ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ 
ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายประกิจ มีนาเขต ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัด
ศรีสะเกษ นายวรมันต์ ชมปรีชา ผู้จัดการโครงการ My Little Farm จากบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ได้กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้  พร้อมกับชื่นชมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 
        และในโอกาสเดียวกันนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิด CAD HUB
ศูนย์เรียนรู้ภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตรและข้อมูลสหกรณ์ไทย
สำหรับครูและนักเรียน ณ โรงเรียนดังกล่าว และท้ายสุดได้มอบของรางวัลและของที่ระลึกให้กับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองด้วย
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888