กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
57 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน


 

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีที่ 57 จากนั้น ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็น
   การเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุม 202
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร
           ในวันเดียวกัน นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2552 ให้กับข้าราชการ
   ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจและ
   เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการดีเด่น
   ลูกจ้างประจำดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น รางวัลผู้สอบบัญชีเด่น รางวัล
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น รางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซด์ดีเด่น
   และรางวัลคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
   มหานาค กรุงเทพมหานคร