กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
GES Survey Online
Cad conferance
แบบสำรวจ
คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ DEA ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ต้นแบบ สอ.ไทยออยล์ จำกัด จ.ชลบุรี          ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์  หัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
   รองหัวหน้า
โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
   ด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis
  พร้อมด้วย นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจาก
สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในการลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์ต้นแบบ 
   คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมี  นางดารณี  มนธาตุผลิน
   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด และนายเอกพจน์  ลิ้มตระกูล 
   กรรมการและเลขานุการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
   สร้างแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
   ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดี (Best practice) และลักษณะพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์
   ที่อยู่ในชั้นแนวหน้า อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ
   ของสหกรณ์ออมทรัพย์  ณ อาคารภูไบ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552