W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
นนทบุรี นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในค่ายคุณธรรมฯ


 

            นางพจนารถ เกษประคองหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
    และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ ตันติรัษฎากร ครูบัญชี
    เกษตรกรอาสาตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
    “ชวนน้องลงบัญชีทดแทนคุณ” ให้กับเยาวชนและนักเรียน ในงานโครงการ
    ค่ายคุณธรรมฯ นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในโครงการค่ายคุณธรรมนำใจ
    ยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
            กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
    ของมนุษย์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2
เพื่อปลูกฝัง
    ให้เยาวชนมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตน
    หลีกเลี่ยงอบายมุข รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย โดยมีเยาวชนและนักเรียน
    โรงเรียนเขมาภิรตารามเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30
    พฤศจิกายน 2551 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

    การนี้นายเชิดวิทย์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
    เปิดค่ายคุณธรรมฯ และ
นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
    การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายคุณธรรมฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889