กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
นนทบุรี นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในค่ายคุณธรรมฯ


 

            นางพจนารถ เกษประคองหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
    และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ ตันติรัษฎากร ครูบัญชี
    เกษตรกรอาสาตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
    “ชวนน้องลงบัญชีทดแทนคุณ” ให้กับเยาวชนและนักเรียน ในงานโครงการ
    ค่ายคุณธรรมฯ นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในโครงการค่ายคุณธรรมนำใจ
    ยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
            กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
    ของมนุษย์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2
เพื่อปลูกฝัง
    ให้เยาวชนมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตน
    หลีกเลี่ยงอบายมุข รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย โดยมีเยาวชนและนักเรียน
    โรงเรียนเขมาภิรตารามเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30
    พฤศจิกายน 2551 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

    การนี้นายเชิดวิทย์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
    เปิดค่ายคุณธรรมฯ และ
นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
    การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายคุณธรรมฯ