Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในค่ายคุณธรรมฯ


 

            นางพจนารถ เกษประคองหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
    และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ ตันติรัษฎากร ครูบัญชี
    เกษตรกรอาสาตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
    “ชวนน้องลงบัญชีทดแทนคุณ” ให้กับเยาวชนและนักเรียน ในงานโครงการ
    ค่ายคุณธรรมฯ นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในโครงการค่ายคุณธรรมนำใจ
    ยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
            กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
    ของมนุษย์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2
เพื่อปลูกฝัง
    ให้เยาวชนมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตน
    หลีกเลี่ยงอบายมุข รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย โดยมีเยาวชนและนักเรียน
    โรงเรียนเขมาภิรตารามเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30
    พฤศจิกายน 2551 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

    การนี้นายเชิดวิทย์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
    เปิดค่ายคุณธรรมฯ และ
นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
    การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายคุณธรรมฯ


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional