W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
สตส.ตาก ร่วมแสดงนิทรรศการบัญชีใน “โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา”          เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2551 นายทรงพล  พนาวงศ์ผู้ตรวจราชการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพลิกฟื้นธนาคาร
   ควายไถนา”  ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณ
   พื้นที่โครงการบ้านสองแคว หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
   โดยมี
นายสาโรจน์  แสงอรุณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ 
   และเกษตรกร เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจัดให้มีการสาธิตฝึกการใช้ควายไถนา 
   และการไถคราดรวมทั้งแปลงสาธิตด้านการเกษตรและนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
         
การนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้บัญชี
   ครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถ
   จัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผน
   การประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
    

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889