Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
สตส.ตาก ร่วมแสดงนิทรรศการบัญชีใน “โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา”          เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2551 นายทรงพล  พนาวงศ์ผู้ตรวจราชการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพลิกฟื้นธนาคาร
   ควายไถนา”  ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณ
   พื้นที่โครงการบ้านสองแคว หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
   โดยมี
นายสาโรจน์  แสงอรุณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ 
   และเกษตรกร เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจัดให้มีการสาธิตฝึกการใช้ควายไถนา 
   และการไถคราดรวมทั้งแปลงสาธิตด้านการเกษตรและนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
         
การนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้บัญชี
   ครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถ
   จัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผน
   การประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
    


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional