กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
GES Survey Online
Cad conferance
สตส.ตาก ร่วมแสดงนิทรรศการบัญชีใน “โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา”          เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2551 นายทรงพล  พนาวงศ์ผู้ตรวจราชการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพลิกฟื้นธนาคาร
   ควายไถนา”  ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ บริเวณ
   พื้นที่โครงการบ้านสองแคว หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
   โดยมี
นายสาโรจน์  แสงอรุณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ 
   และเกษตรกร เข้าร่วมงาน โดยภายในงานจัดให้มีการสาธิตฝึกการใช้ควายไถนา 
   และการไถคราดรวมทั้งแปลงสาธิตด้านการเกษตรและนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
         
การนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้บัญชี
   ครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถ
   จัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผน
   การประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก