กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตส.ปทุมธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ปทุมธานี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปทุมธานี จำกัด
พื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการรายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ให้
สมาชิกสหกรณ์ฯ รับทราบ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง
จ.ปทุมธานี