W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
สตส.บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมด้านบัญชีแก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด
บุรีรัมย์
จัดฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร "การพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”
ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ
แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 26 คน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สามารถนำข้อมูล
ทางบัญชีไปใช้วางแผนด้านการเงินในชีวิตประจำวัน
โดยมี นายไพโรจน์ เพชรรุ่ง
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889