กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตส.นนทบุรี มอบทุนการศึกษาโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีครัวเรือนของนักเรียนในสถานศึกษา      เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำโดย
นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

ร่วมกับโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่จัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
จำนวน 90 คน ตามโครงการรณรงค์
การจัดทำบัญชีครัวเรือนของนักเรียนในสถานศึกษา
ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียน
ที่มีการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับเกียรติจากนายอุดมเดช
รัตนเสถียร อดีตประธานวิปรัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี