กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตท. 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ แก่บุคลากรในสังกัด      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
เสริมรายได้ หลักสูตร การทำขนมเครปเค้ก แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะในวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา