W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
สตท. 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ แก่บุคลากรในสังกัด      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
เสริมรายได้ หลักสูตร การทำขนมเครปเค้ก แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะในวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889