กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตส.ลพบุรี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2556



     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นำโดย นางสาวธนาวรรษ์
จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2556
เพื่อให้บริการสอนแนะและให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัว
เรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งช่วย
ทำให้รู้กำไรขาดทุนในการประกอบอาชีพ สามารถบริหารการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีเหตุผล ลดราย
จ่าย ลดต้นทุน สร้างรายได้และเงินออมให้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจครัวเรือน
ให้กับชุมชนต่อไป
อีกทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกลให้มีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ เขตรักษา
พันธุ์สัตร์ป่าซับลังกา หมู่ที่ 7 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี