Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตส.ลพบุรี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2556     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นำโดย นางสาวธนาวรรษ์
จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2556
เพื่อให้บริการสอนแนะและให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัว
เรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งช่วย
ทำให้รู้กำไรขาดทุนในการประกอบอาชีพ สามารถบริหารการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีเหตุผล ลดราย
จ่าย ลดต้นทุน สร้างรายได้และเงินออมให้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจครัวเรือน
ให้กับชุมชนต่อไป
อีกทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกลให้มีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ เขตรักษา
พันธุ์สัตร์ป่าซับลังกา หมู่ที่ 7 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\ewtadmin\ewt\cadweb_org\lib\function.php on line 101

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional