กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตท.2 จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สหกรณ์นอกภาคเกษตร ขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สหกรณ์
นอกภาคเกษตรขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ให้มี
ความพร้อมในการให้คำปรึกษาแนะนำสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวอัมพร คูสุวรรณ หัวหน้า
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัด รวม 18 คน โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 มกราคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้าน IT สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี