กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตท.3 จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตรขั้นพื้นฐาน       เมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับ
สหกรณ์นอกภาคเกษตร ขั้นพื้นฐาน
โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
มหาสารคาม และสุรินทร์ จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์
นอกภาคเกษตร และสามารถนำไปปฏิบัติและแนะนำการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับ
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา