กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตส.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
จัดอบรมโครงการให้การศึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"
แก่คณะ
กรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. ชมพูพัฒนา 55 และกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง สกย. บ้านห้วยตีนตั่ง จำนวน 24 คน โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ และ
คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายใน การดูแล
ทรัพย์สินของสหกรณ์ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงานให้เกิด
ประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้า
มั่นคง สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก โดยมี นางสาวอณัศยา ชาวเวียง นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวเฟื่องทวี เอมปาน เจ้าพนักงานตรวจสอบ
บัญชีชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้
ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก