Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตส.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
จัดอบรมโครงการให้การศึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน"
แก่คณะ
กรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. ชมพูพัฒนา 55 และกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง สกย. บ้านห้วยตีนตั่ง จำนวน 24 คน โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ และ
คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายใน การดูแล
ทรัพย์สินของสหกรณ์ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงานให้เกิด
ประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้า
มั่นคง สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก โดยมี นางสาวอณัศยา ชาวเวียง นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวเฟื่องทวี เอมปาน เจ้าพนักงานตรวจสอบ
บัญชีชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้
ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\ewtadmin\ewt\cadweb_org\lib\function.php on line 101

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional