W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
อตส. ร่วมแสดงความยินดีปลัดใหม่     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯร่วมแสดงความยินดีกับนายชวลิต ชูขจร ในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889