W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
สตส.มุกดาหาร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เฝ้ารับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
และการจดบันทึกบัญชีของนักเรียน ในโอกาสนี้ด้วย
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888