กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตส.มุกดาหาร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เฝ้ารับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
และการจดบันทึกบัญชีของนักเรียน ในโอกาสนี้ด้วย