กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
อตส. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่และสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่งจำกัด จ.ลำพูน                 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ และสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่งจำกัด อำเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำพูน โดยมี นางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ได้กล่าวสรุปบรรยาย ถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มฯ
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับจากการบันทึกโปรแกรมระบบบัญชี
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำให้ทราบยอดซื้อ ยอดขาย ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนอื่นได้
เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของดีในจังหวัดลำพูน และได้รับความสนใจ
อย่างมากจากผู้มาศึกษาดูงานอีกด้วย