Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กษ. (23/04/2558)
สตส.นครพนม จัดโครงการ "การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครพนม” (21/04/2558)
สตส.เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการบัญชี ในงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (21/04/2558)
สตส.แพร่ สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในงานเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (21/04/2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” (17/04/2558)
สตท.1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดอุทัยธานี (17/04/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 (03/03/2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปอะคลีลิค และเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่ระลึก (19/02/2558)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปอะคลีลิค และเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่ระลึก (19/02/2558)
ประกาศ สตส.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ (17/02/2558)
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/12/2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2558 (17/12/2557)
อ่านทั้งหมด..     
หน้าหลัก >> คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 226/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรและการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 278/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ และคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 721/2548 เรื่องให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 827/25456ลงวันที่13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 386/2546 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

หน้า : [1]
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์