Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. ร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา (17/04/2557)
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ (17/04/2557)
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรฯ (17/04/2557)
สตส.จันทบุรี สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ (11/04/2557)
สตส.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย" (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด (11/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

สตส.อุบลราชธานี ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (18/04/2557)
สตท.6 ร่วมกับ สตท.7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล” (18/04/2557)
สตส.สมุทรสาคร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (18/04/2557)
สตส. ทั่วประเทศ ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 (18/04/2557)
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในชุมชน (18/04/2557)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     
หน้าหลัก >> คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 226/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรและการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 278/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ และคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 721/2548 เรื่องให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 827/25456ลงวันที่13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 386/2546 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

หน้า : [1]
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์