Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/08/2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด (20/08/2558)
สตส.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (20/08/2558)
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด (03/08/2558)
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอนาหว้า ปี 2558” (03/08/2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (03/08/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (21/08/2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (05/08/2558)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (03/08/2558)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27/07/2558)
อ่านทั้งหมด..     
หน้าหลัก >> คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 226/2548 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรและการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 278/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ และคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 721/2548 เรื่องให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 827/25456ลงวันที่13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 386/2546 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

หน้า : [1]
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์